ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

นายไพโรจน์ เทพวัลย์

ผู้ช่วยอธิการบดี

นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน

ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่