ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อบังคับ


 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ วันที่ 6/1/2561  ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ มีมติให้ปิดเส้นทางตั้งแต่วันที่ 12-15 มกราคม 2561 ตลอดเวลา วันที่ 6/1/2561  กำหนดการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และทรงเปิดศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ วันที่ 8/1/2561  กำหนดการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ วันที่ 8/1/2561  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งดอกไม้ประดับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/1/2561  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาและเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/1/2561  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผ้าแพรคลุมพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรฯและผ้าแพรคลุมป้ายศูนย์การแพทย์ฯพร้อมระบบเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/1/2561  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างเหมาจัดเก็บขยะภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 4/1/2561
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ 5/1/2561  กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ 5/1/2561  กฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ 5/1/2561  กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ 5/1/2561  กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ 5/1/2561  กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ 5/1/2561  กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ 5/1/2561  กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ 5/1/2561  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ 5/1/2561  ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓ วันที่ 5/1/2561  ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ วันที่ 5/1/2561  ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๗ วันที่ 5/1/2561  ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ 5/1/2561