คลิกเลือกสถานะภาพของผู้ขอบัตรผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัยพะเยา