สำนักพระราชวังตรวจพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยาก่อนถึงกำหนดการเสด็จพระราชดำเนิน ฯ

วันที่ 15 มกราคม 2561

นายทหารฝ่ายเสนาธิการกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยกองทัพภาคที่ ๓ (มทบ.๓๔) ตรวจพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ

วันที่ 11 มกราคม 2561

มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 9 มกราคม 2561

กองอาคารสถานที่ทำพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 6 มกราคม 2561

มหาวิทยาลัยพะเยาจัดประชุมกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 4 มกราคม 2561

มหาวิทยาลัยพะเยาจัดอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะเชิงกลชีวภาพแบบครบวงจร

วันที่ 15 ธันวาคม 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 14 ธันวาคม 2560