ปรัชญา

รับผิดชอบ สร้างสรรค์ โปร่งใส ใส่ใจคุณภาพ
วิสัยทัศน์

       ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งมั่นพัฒนางานด้านกายภาพให้เป็นเลิศ สามารถสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
พันธกิจ

       1. ด้านการพัฒนาและบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ให้เป็นมหาวิทยาลัยในสวนพฤกษศาสตร์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งการรักษาสิ่งแวดล้อม

       2. ด้านการบำรุงรักษาอาคารและระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย

       3. ด้านการบริการรักษาความปลอดภัยและบริการงานสวัสดิการพื้นฐานสำหรับบุคลากรและนิสิต

       4. ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาภายในมหาวิทยาลัย

       5. ด้านการบริหารงานกองอาคารสถานที่ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา และตามนโยบายทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา