• กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
กองอาคารสถานที่

ยินดีต้อนรับ

เราชาวกองอาคารสถานที่ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่า “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” เราจะมุ่งเน้นการดำเนินงานและการปฏิบัติงานต่างๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มหาวิทยาลัยพะเยาก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืนทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม และให้มีบรรยากาศที่เหมาะสมเอื้อให้นิสิตบุคลากรอยู่และเรียนอย่างมีความสุข

ถือเป็นความโชคดีที่เราได้ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้บริหารและเพื่อนพี่น้องพนักงานทุกท่านที่มีเป้าหมายทิศทางการพัฒนาร่วมกัน ยึดมั่นหลักการทำงานเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการปฏิบัติตนตามค่านิยมร่วม “UPWECAN” จึงทำให้เราพัฒนาตนเองสามารถก้าวผ่านวิกฤติ ปัญหา และอุปสรรคต่างๆได้ และพร้อมจะก้าวย่างต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ เพื่อมหาวิทยาลัยของทุกคน

เพิ่มเติม

UI Green
Metric 2023

131/1,183

of the world

10/53

of Thailand

8,200/10,000

score

การบริการ

  • ธุรการ
  • ความปลอดภัย
  • สวนและภูมิทัศน์
  • สาธารณูปโภค
  • สิ่งแวดล้อม
  • ออกแบบและก่อสร้าง
  • พัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองอาคารสถานที่

การจัดซื้อจัดจ้าง กองอาคารสถานที่

ปฏิทินการอนุญาติ ใช้พื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา