กรอกข้อมูลสำหรับขอบัตรผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัย

สำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

(โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง)


ดูรูปตัวอย่าง
ไฟล์นามสกุล .jpg, .jpeg
ดูรูปตัวอย่าง
ไฟล์นามสกุล .jpg, .jpeg
ดูรูปตัวอย่าง
ไฟล์นามสกุล .jpg, .jpeg
โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด ก่อนกดปุ่ม ส่งข้อมูล
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือรูปถ่ายที่ไม่ชัดเจนอาจส่งผลให้การอนุมัติล่าช้าได้ เมื่อส่งข้อมูลสำเร็จแล้ว ท่านไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในภายหลังได้ นอกจากเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิ์เท่านั้น