ข่าวประชาสัมพันธ์


มหาวิทยาลัยพะเยาจัดอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะเชิงกลชีวภาพแบบครบวงจร

วันที่ 15 ธันวาคม 2560


มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองอาคารสถานที่ งานสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะเชิงกลชีวภาพแบบครบวงจร ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา โดยได้แบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น ซึ่งรุ่นที่ 1 ได้จัดการอบรมในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 และรุ่นที่ 2 ได้จัดการอบรมในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และนายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรม

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้ก็เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการให้คำปรึกษาและข้อแนะนำทางวิชาการด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพแก่ชุมชน และเพื่อถ่ายทอดการบริหารจัดการขยะด้วยเทคโนโลยีเชิงกลชีวภาพแบบครบวงจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการคัดแยกและแปรรูปขยะมูลฝอยในชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งวิทยากรที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายความรู้และข้อมูลให้กับผู้เข้ารับการอบรมตลอดทั้ง 2 รุ่น ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร จักรวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนทิยา กรีธาชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
3. ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

ซึ่งการจัดการอบรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยาเป็นอย่างมาก เพราะปัจจุบันขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นปัญหาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายๆ แห่งกำลังประสบและต้องการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ทำให้เล็งเห็นว่าระบบการบริหารจัดการขยะด้วยเทคโนโลยีเชิงกลชีวภาพแบบครบวงจร เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถนำไปแก้ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนได้

เนื้อหาข่าว: ณภัทร ขรวงศ์ และกรณ์โชตน์ อนันต์ศิริกมล
ภาพประกอบข่าว: ณภัทร ขรวงศ์

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่