ข่าวประชาสัมพันธ์


มหาวิทยาลัยพะเยาจัดประชุมกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 4 มกราคม 2561


วันพฤหัสบดีที่ มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เป็นประธานในที่ประชุมการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาให้สะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนถึงวันเสด็จพระราชดำเนินเพื่อพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 โดยขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาให้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันในวันจันทร์ที่ มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

เนื้อหาข่าว: ณภัทร ขรวงศ์
ภาพประกอบข่าว: ณภัทร ขรวงศ์

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่